تنها چند گام مانده

چند گام تا عبور وسعت سبز و حضور شیرین

پیوند آفتاب در پس سایه های خیال

اغوای آغوش روشنگر شب و سهولت خواب فرداهای ممکن

نگاهی که از دور تابید و در حوالی ما حلقه ماند

آنسان که دیگر ستاره یی نماند

در آسمان آبی پی بدمستی ماه

در این حال که

نزدیک ترین جنبش هایم را قدم برمی دارم

در قدم هایی که

تنها چند گام مانده

تا صعودش

تا منِ تو

تا تویِ من

تا باقی سرمستی های آغوش در بوسه های تب دار ما

امتداد شب هایی که نفس هایمان خواهند جوشید

در لطافت بافت تار و پود

رنگین کمانی از هفت رنگ عشق

/ 0 نظر / 6 بازدید