نفس بکش

نفس نفس تا چیدن باور هوای اطراف نگاه و عریانی

حسی که حوالی فواره های احساس و بوییدن

ما از هم ریشه بسته

ذره ذره مزه ی بزاق زبان از شهوت مکیدن های ممتد

تا بهای من و تویی که

روح را درون فضای وجودمان  در تکرار مایی که

گفتیم ، نگریستیم و آفریدیم

فصلی تازه از پاورچین پاورچین های طیف رنگین کمان

تا پرتوی اصطکاک جرقه های انفجار

درون ما 

برای زایش ثانیه هایی

که رویای فرداهای بیدارند

شیرین

مثل یک قاشق عسل

  

/ 0 نظر / 8 بازدید