سینه به سینه

تپش قلبت را بر تنم جاری کن

جاری تا بطن احساس تشنگی و عطش هایم

بی کران تا بال زدن پروانه های مهاجر به سمت حیات

و نفس هایی که در ما می روید

تا رویش ما

در ذرات هم بستر شدن دوباره های تنگاتنگ در حلقه ی بسته ی هوا

موجود در هم

بافته در یک رج

چون لحظه به لحظه تپش در آغوش گرمترین فصل ممکن بوسه

لب به لب

لبالب 

/ 0 نظر / 10 بازدید